به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(3.109%) 381
GTA III
(2.326%) 285
GTA Vice City
(50.13%) 6142
GTA San Andreas
(4.897%) 600
GTA IV
(39.53%) 4843
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 12251