به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(7.966%) 1119
GTA III
(2.228%) 313
GTA Vice City
(48.77%) 6852
GTA San Andreas
(5.794%) 814
GTA IV
(35.23%) 4949
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 14047