به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(8.041%) 1113
GTA III
(2.210%) 306
GTA Vice City
(48.45%) 6706
GTA San Andreas
(5.541%) 767
GTA IV
(35.75%) 4948
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 13840