به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(7.937%) 1119
GTA III
(2.525%) 356
GTA Vice City
(48.64%) 6857
GTA San Andreas
(5.788%) 816
GTA IV
(35.10%) 4949
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 14097