به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(3.092%) 381
GTA III
(2.329%) 287
GTA Vice City
(50.37%) 6206
GTA San Andreas
(4.878%) 601
GTA IV
(39.32%) 4845
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 12320