به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(8.418%) 1104
GTA III
(2.203%) 289
GTA Vice City
(47.82%) 6272
GTA San Andreas
(4.598%) 603
GTA IV
(36.95%) 4846
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 13114