به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(8.269%) 1108
GTA III
(2.179%) 292
GTA Vice City
(47.97%) 6428
GTA San Andreas
(5.388%) 722
GTA IV
(36.18%) 4848
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 13398