به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(8.232%) 1108
GTA III
(2.206%) 297
GTA Vice City
(48.13%) 6479
GTA San Andreas
(5.401%) 727
GTA IV
(36.02%) 4848
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 13459