به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(8.384%) 1104
GTA III
(2.202%) 290
GTA Vice City
(47.98%) 6318
GTA San Andreas
(4.625%) 609
GTA IV
(36.80%) 4846
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 13167