به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(7.948%) 1115
GTA III
(2.216%) 311
GTA Vice City
(48.78%) 6844
GTA San Andreas
(5.774%) 810
GTA IV
(35.27%) 4948
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 14028