به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(3.112%) 385
GTA III
(2.328%) 288
GTA Vice City
(50.52%) 6249
GTA San Andreas
(4.867%) 602
GTA IV
(39.17%) 4845
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 12369