به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(3.097%) 382
GTA III
(2.335%) 288
GTA Vice City
(50.41%) 6218
GTA San Andreas
(4.872%) 601
GTA IV
(39.28%) 4845
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 12334