به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(7.931%) 1119
GTA III
(2.523%) 356
GTA Vice City
(48.67%) 6868
GTA San Andreas
(5.790%) 817
GTA IV
(35.07%) 4949
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 14109