به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(7.828%) 1122
GTA III
(3.027%) 434
GTA Vice City
(48.87%) 7005
GTA San Andreas
(5.741%) 823
GTA IV
(34.52%) 4949
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 14333