به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(3.107%) 381
GTA III
(2.340%) 287
GTA Vice City
(50.13%) 6147
GTA San Andreas
(4.901%) 601
GTA IV
(39.51%) 4845
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 12261