به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(7.926%) 1119
GTA III
(2.521%) 356
GTA Vice City
(48.70%) 6876
GTA San Andreas
(5.794%) 818
GTA IV
(35.05%) 4949
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 14118