به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(7.961%) 1113
GTA III
(2.217%) 310
GTA Vice City
(48.76%) 6818
GTA San Andreas
(5.658%) 791
GTA IV
(35.39%) 4948
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 13980