به نظر شما ما بیشتر به کدام سری بپردازیم؟
(7.947%) 1113
GTA III
(2.213%) 310
GTA Vice City
(48.78%) 6832
GTA San Andreas
(5.719%) 801
GTA IV
(35.33%) 4948
GTA ELFC

تعداد شرکت کنندگان : 14004